PROJEKT UE

Firma Eastern Wall Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt pt. “Budowa i walidacja innowacyjnego przemysłowego cyfrowego systemu akwizycji i przetwarzania sygnałów z detektorów promieniowania jądrowego wraz z oprogramowaniem.”

Projekt jest dofinansowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0190/21-00). Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 833 841,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 189 639,78 zł

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu akwizycji oraz przetwarzania sygnałów pomiarowych (digitizera) z detektorów promieniowania jądrowego do zastosowań przemysłowych. Opracowany system pomiarowy będzie posiadać cechy wymagane dla aplikacji automatyki przemysłowej takie jak skalowalność, elastyczność, integracja z innymi elementami przemysłowego Internetu Rzeczy.

Efektem realizacji projektu będzie system akwizycji oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów z detektorów promieniowania jądrowego do zastosowań przemysłowych złożony z:

  1. sprzętowego układu elektronicznego zawierającego przetworniki analogowo-cyfrowe, układ FPGA wraz z procesorem CPU, układy interfejsów z użytkownikiem oraz z przemysłowymi sieciami informatycznymi
  2. oprogramowania FPGA odpowiedzialnego za akwizycję danych z przetworników analogowo-cyfrowych oraz za cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych w czasie rzeczywistym umożliwiające pomiar widma energetycznego oraz parametry czasowe rejestrowanych zdarzeń
  3. oprogramowania jednostki procesorowej CPU zarządzające procesem pomiarowym, komunikacją z użytkownikiem oraz przemysłowymi sieciami informatycznymi Internetu rzeczy IIoT (Industrial Internet of Things)